Informacije o zaštiti podataka - sr

Verzija: 24. maj 2018.

 1. Opšte informacije

 2. Internet stranice

 3. Bilteni, tematske mejling liste, pretplate, treneri/ce GreenCampus-a

 4. Prijavljivanje za događaje

 5. Naručivanje publikacija


1. OPŠTE INFORMACIJE

1.1 Operator i oblast nadležnosti

Registrovana neprofitna organizacija Fondacija Hajnrih Bel sprovodi ovu onlajn uslugu u saglasnosti s relevantnim evropskim i nemačkim pravnim odredbama o zaštiti podataka.

1.2 Pravo na informacije

Imate pravo na informacije koje se odnose na podatke o vašoj ličnosti koji se obrađuju, kao i na njihovo ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obima obrade. Tim povodom možete nas kontaktirati pismenim putem {Link auf Impressum} ili poslati imejl na adresu datenauskunft@boell.de.

1.3 Službenik/ca za zaštitu podataka

U vezi s pitanjima koja se odnose na zaštitu podataka možete nas kontaktirati pismenim putem {Link auf Impressum} ili poslati imejl na adresu datenschutz@boell.de.

1.4 Regulatorni organ

Imate pravo da uložite žalbu kod nadležnog regulatornog organa.

2. Internet stranice

Pri upotrebi naših internet stranica, lični podaci se prikupljaju u sledeće svrhe:

2.1 Prenošenje onlajn sadržaja

2.2 Prenošenje sadržaja treće strane

2.3 Unapređenje naših onlajn usluge

2.4 Bezbednost naše tehničke infrastrukture

2.5 Prenošenje komentara

2.1 Prenošenje onlajn sadržaja

2.1.1 Svrha i podaci

Kako biste videli sadržaj naših internet stranica, vaš pretraživač će, između ostalog, preneti sledeće informacije (kao deo HTTP zahteva):

 • vašu IP adresu (brojčani niz koji identifikuje vaš pristup internetu),

 • internet sadržaj koji ste zatražili,

 • informacije o tipu pretraživača i operativnog sistema koji koristite.

2.1.2 Pravni osnov

Gorenavedeni tipovi podataka zahtevaju se kako bi se prenosio traženi sadržaj i optimizirao način njegovog prikaza. Podaci se obrađuju na osnovu činjenice da imamo legitiman interes da prenesemo sadržaj po zahtevu naših korisnika.

2.1.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo pristupa podacima zasniva se na našim internim pravilima o dozvolama za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

2.1.4 Zadržavanje podataka

Podaci se zadržavaju samo onoliko koliko traje prenos traženog sadržaja korisniku.

2.1.5 Vaša prava

Uopšteno, ne postoji zakonsko pravo na ispravljanje, brisanje ili deljenje s korisnikom/korisnicom podataka koji se prenesu tokom pristupanja onlajn sadržaju, budući da se ti podaci čuvaju privremeno radi prenošenja traženih sadržaja i da će biti obrisani odmah nakon završetka transakcije. Sledstveno, dotični podaci više neće biti dostupni za zahteve koji se tiču zaštite ličnih podataka.

Međutim, imate pravo da podnesete zahtev u vezi s takvom informacijom, a mi ćemo nastojati da takve zahteve razmotrimo i ispunimo kad god je to moguće, pa i kada ne postoji pravna obaveza da to učinimo. Ukoliko nismo u mogućnosti ili nismo spremni da to učinimo, razloge ćemo vam saopštiti pismenim putem.

 

2.2 Prenošenje sadržaja treće strane

Na našim internet stranicama koristimo usluge trećih strana kako bismo ugradili sadržaj trećih strana. Korisnici se preusmeravaju budući da imamo opravdani interes da sadržaje koje pružamo obogatimo sadržajima trećih strana i na taj način ih dovedemo u međusobnu vezu. U cilju postizanja toga, bićete preusmereni na određene usluge i, putem HTTP-zahteva, te usluge će po pravilu takođe biti obaveštene o tome da posećujete našu stranicu. Zarad zaštite vaših opravdanih interesa, tj. kako biste mogli da kontrolišete koji provajder ima pristup takvim informacijama, po pravilu ćete biti preusmereni na stranice treće strane tek nakon što ste dali svoj pristanak.

Kada počnete da koristite usluge trećih strana, primenjivaće se njihova pravila o zaštiti podataka:

2.3 Unapređenje naših internet usluga

2.3.1 Svrha i vrste podataka

Da bismo optimizovali naš onlajn sadržaj, sprovodimo evaluaciju načina na koji se korisnici/e kreću kroz naše stranice. U te svrhe analiziramo sledeće podatke koji proističu iz HTTP zahteva (HTTP-requests):

 • deo vaše IP adrese, tj. brojčani niz koji identifikuje tačku pristupa računara. Međutim, vaša IP adresa se anonimizira brisanjem poslednja dva dela (bloka ili brojeva) adrese,

 • internet stranica koju ste pozvali,

 • informacije o tipu internet pretraživača i operativnog sistema koji se koriste, i

 • po potrebi, internet stranica koja je posećena pre pristupa našoj internet stranici (informacije o upućivanju).

Pored toga, koristimo kolačiće (cookies) kako bismo identifikovali korisnike/korisnice koji/e se vraćaju na našu stranicu.

Takođe prikupljamo internet podatke o ponašanju korisnika/ca na našim stranicama. Za tu vrstu analize koristimo softver Piwik koji je instaliran na našim serverima i poseduje sertifikat na osnovu nemačkog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka. Imate pravo da se u svakom trenutku povučete iz ovog prikupljanja anonimnih, nepersonalizovanih podataka. Da bi povlačenje moglo biti učinjeno, kolačić će biti sačuvan u vašem internet pretraživaču.

Ovde možete odustati od nepersonalizovane veb analize (Matomo/Piwik):

Pored toga, koristimo softver Heatmap, oruđe za stvaranje anonimnih toplotnih mapa korisničkog ponašanja na našim stranicama. Ukoliko želite da odustanete od toga, molimo vas da kliknete na sledeći link {Link} i pratite uputstva koja je pružio Heatmap.

Piwik i Heatmap rade u skladu s "Do Not Track"-podešavanjem vašeg pretraživača. Ukoliko želite da aktivirate ovo podešavanje, molimo vas da pročitate uputstvo dostupno ovde.

2.3.2 Pravni osnov

Gorenavedene vrste podataka se sakupljaju i obrađuju usled našeg opravdanog interesa da unapredimo upotrebljivost naših internet stranica.

2.3.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

2.3.4 Zadržavanje podataka

Svi lični podaci bivaju anonimizirani odmah nakon njihovog prikupljanja.

2.3.5 Vaša prava

Uopšteno, ne postoji zakonsko pravo na ispravljanje, brisanje ili deljenje dotičnih podataka sa korisnikom/korisnicom, budući da su sačuvani podaci anonimizirani; usled toga, po pravilu je nemoguće povezati specifične podatke sa pojedinačnim korisnicima/korisnicama koji/e zahtevaju informacije.

 

2.4  Bezbednost naše tehničke infrastrukture

2.4.1 Svrha i vrste podataka

Kako bismo obezbedili našu tehničku infrastrukturu, koristimo sledeće informacije sadržane u HTTP zahtevu (HTTP-request):

 • vašu IP adresu (brojčani niz koji identifikuje vašu trenutnu tačku pristupa internetu),

 • veb stranicu koju ste pozvali,

 • informacije o internet pretraživaču i operativnom sistemu koji se koriste, i

 • po potrebi, internet stranicu koja je posećena pre pristupa našoj internet stranice (informacije o upućivanju).

2.4.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju usled našeg legitimnog interesa da analiziramo kvarove i napade usmerene ka našim tehničkim sistemima.

2.4.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

2.4.4 Zadržavanje podataka

Osim ukoliko se ne identifikuje kršenje bezbednosti, dotični podaci će biti obrisani u roku od sedam dana. U slučaju da nastupi sigurnosni problem, podaci će biti obrisani čim prestane legitimni interes za njihovo zadržavanje.

2.4.5 Vaša prava

Uopšteno, postoji zakonsko pravo na zahtev informacija o gorenavedenim vrstama podataka, kao i pravo na njihovo ispravljanje. Međutim, po pravilu, dotični podaci mogu biti personalizovani samo putem IP adresa i, istovremeno, naša obaveza da informacije obelodanimo važi samo u slučaju ovlašćenih osoba. Dakle, da biste dobili pristup dotičnim podacima, morate dokazati da se oni zaista odnose na vas.

2.5 Prenošenje komentara

2.5.1 Svrha i vrste podataka

Posetioci/posetiteljke naših internet stranica mogu objavljivati komentare. Kada se to dogodi, sačuvaćemo obavezne podatke, tj. informacije koje morate pružiti da biste objavili komentar, naime:

 • vaše ime (javno prikazano)

 • imejl adresa (nije javno prikazano)

 • sadržaj komentara (javno prikazano)

Pored toga, niz korisničkog agenta (user agent string) koji identifikuje vaš internet pretraživač biće sačuvan, kako bi podržao filtriranje neželjene pošte (spam).

2.5.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju i objavljuju uz vašu saglasnost.

2.5.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga. Gorepomenuti „niz korisničkog agenta“ obrađuje se na osnovu našeg legitimnog interesa da identifikujemo i filtriramo neželjenu poštu.

2.5.4 Zadržavanje podataka

Ovi lični podaci će se čuvati osim ukoliko dotična osoba ne povuče dozvolu za korišćenje podataka i zatraži njihovo brisanje.

2.5.5 Vaša prava

U vezi s ovom vrstom podataka, postoji opšte pravo na zahtev i ispravku informacija.
 

3. Bilteni, Tematske Mejling Liste, Pretplate, Treneri/ce GreenCampus-a

3.1 Svrha i vrste podataka

Ovde će se prikupljati i čuvati lični podaci radi ispunjenja jednog od glavnih zadataka Fondacije Hajnrih Bel, u skladu s § 2 našeg Statuta. Ti podaci obuhvataju maksimalno sledeće:

 • ime

 • zvanje

 • rod/način oslovljavanja

 • datum rođenja

 • kontakt podaci (poštanska adresa, imejl, telefon, faks, instant messenger, internet stranica)

 • polja interesovanja

 • odnos prema Fondaciji

 • način i vreme uspostavljanja kontakta od strane Fondacije

 • profesionalni kontakti i informacije o ekspertima/ekspertkinjama

 • specifičnosti

 • informacije o zaštiti podataka

3.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju usled pristanka ili na osnovu legitimnog interesa Fondacije da ispuni svoj zadatak definisan Statutom.

3.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

3.4 Zadržavanje podataka

Ovi lični podaci će se čuvati, osim ukoliko dotična osoba ne povuče dozvolu za korišćenje podataka i zatraži njihovo brisanje. Pored toga, redovno revidiramo sve slučajeve u kojima tokom proteklih 18 meseci informacije nisu uspešno isporučene. U takvim slučajevima, svi lični podaci će biti obrisani u okviru razumnog perioda obrade, maksimalno 3 meseca.

3.5 Vaša prava

Imate pravo na informacije o gorenavedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade.

4. Prijavljivanje za događaje

4.1 Svrha i vrste podataka

Ovde će se prikupljati i čuvati lični podaci radi ispunjenja jednog od glavnih zadataka Fondacije Hajnrih Bel, u skladu s § 2 našeg Statuta. Ti podaci obuhvataju maksimalno sledeće:

 • ime

 • zvanje

 • rod/način oslovljavanja

 • kontakt podaci (poštanska adresa, imejl, telefon)

 • informacije o javnim događajima

 • način i vreme uspostavljanja kontakta od strane Fondacije

 • informacije o zaštiti podataka

 

4.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju usled pristanka ili na osnovu legitimnog interesa Fondacije da ispuni svoj zadatak definisan Statutom.

4.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

4.4  Zadržavanje podataka

Osobe koje se prijavljuju za javni događaj saglasne su da budu kontaktirane i daju dozvolu da njihovi podaci budu čuvani radi pripreme, organizovanja, naknadne obrade i dokumentovanja dotičnog događaja. Ukoliko ne postoje naknadne tačke kontakta s Fondacijom, svi lični podaci biće revidirani i obrisani nakon 18 meseci, uz rok za obradu od najviše 3 meseca.

4.5 Vaša prava

Imate pravo na informaciju o gorenavedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade.

 

5. Naručivanje publikacija

5.1 Svrha i vrste podataka

Prilikom slanja naših publikacija, obrađuju se sledeći podaci korisnika/ca:

 • ime

 • adresa, po potrebi adresa za naplatu

 • imejl

 • naručene publikacije

 • podaci o naplati

5.2 Pravni osnov

Podaci se čuvaju na osnovu sporazuma, tj. predugovornog pravnog odnosa.

5.3 Prenos podataka i osobe ovlašćene da pristupe takvim podacima

Pravo na pristup podacima zasniva se na našim internim pravilima koja se tiču dozvola za pristup, kao i na relevantnim pismenim sporazumima s našim pružaocima usluga.

5.4 Zadržavanje podataka

Nakon slanja publikacije, vaši lični podaci će biti obrisani. Ukoliko slanje publikacije zahteva isplatu, vaši podaci će biti čuvani onoliko koliko to propisuje zakon.

5.5 Vaša prava

Imate pravo na informaciju o gorenavedenim vrstama podataka, kao i na njihovo brisanje, ispravljanje ili ograničavanje njihove obrade, ukoliko to nije u suprotnosti sa zakonskim uslovima.