Informace o ochraně osobních údajů - cz

Verze: 24. května 2018

A. Obecné

B. Webové stránky

C. Newsletter, tematický rozdělovník, předplatné, lektoři/lektorky GreenCampus

D. Přihlášky na akce

E. Objednávky publikací


A. OBECNÉ

1. Provozovatel a předmět

Heinrich-Böll-Stiftung e.V. provozuje tuto online nabídku v souladu s příslušnými evropskými a německými předpisy o ochraně osobních údajů.

2. Právo na přístup k údajům

Máte právo na přístup k osobním údajům, které se k Vaší osobě zpracovávají, a dále na jejich opravu, vymazání a omezení zpracování. Za tímto účelem s námi můžete navázat písemný kontakt nebo můžete zaslat e-mail na adresu datenauskunft@boell.de.

3. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

V případě otázek týkajících se ochrany osobních údajů s námi můžete navázat písemný kontakt nebo můžete zaslat e-mail na adresu datenschutz@boell.de.

4. Dozorový úřad

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

 

B. WEBOVÉ STRÁNKY

V rámci užívání této nabídky formou čtení jsou shromažďovány osobní údaje za následujícími účely:

B.1 Poskytování online obsahu

B.2 Poskytování obsahu třetích stran

B.3 Zlepšení online nabídky

B.4 Zajištění našich technických systémů

B.5 Poskytování komentářů

 

B.1 Poskytování online obsahu

B.1.1 Účel a údaje

Za účelem poskytování webových stránek, které navštívíte, Váš prohlížeč předává kromě jiného následující informace (v rámci http dotazu):

 • Vaši IP adresu (číselný sled, který identifikuje Vaše počítačové připojení na internetu),

 • webovou stránku, kterou jste navštívili,

 • informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte.

B.1.2 Právní základ

Výše uvedené kategorie údajů jsou nutné pro poskytování obsahu, který vyvoláváte, a pro optimalizaci prezentace. K tomuto zpracování dochází na základě našeho oprávněného zájmu poskytnout Vám obsah dle Vašeho požadavku.

B.1.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

B.1.4. Doba uložení

Údaje se za tímto účelem po dokončení přenosu neukládají.

B.1.5 Vaše práva

S ohledem na údaje ukládané v rámci vlastního užívání online nabídky zpravidla právo na opravu, přístup k osobním údajům a smazání údajů nevzniká, jelikož za účelem vlastního přenosu obsahu dochází k ukládání údajů pouze dočasně pro vlastní úkon prohlížení a údaje jsou bezprostředně poté smazány, a tudíž již nejsou pro žádost o přístup k údajům k dispozici.

Přesto máte možnost žádost o přístup k údajům podat. V takovém případě prověříme nárok jednotlivě a budeme se snažit přístup dle možností a v případě pochybností i bez právního nároku poskytnout, popřípadě odmítnutí poskytnutí přístupu písemně zdůvodnit.

B.2 Poskytování obsahu třetích stran

Na našich webových stránkách využíváme další služby pro poskytování obsahu třetích stran. K přesměrování dochází, protože máme oprávněný zájem obohatit náš obsah dalšími obsahy a uvést ho tak do souvislostí. Přitom jste přesměrováni na příslušnou službu, která se touto cestou v rámci http dotazu (viz výše) také zpravidla dozví, že jste navštívili naši stránku. Aby byly zajištěny Vaše ochrany hodné zájmy, tedy za účelem kontroly, který zpracovatel údajů se dozví, že jste navštívili náš a předmětný obsah, dochází k přesměrování zpravidla až po Vašem potvrzení.

Jsou-li tyto služby využívány, řídí se shromažďování a využití údajů příslušnými směrnicemi o ochraně osobních údajů:

 

B.3 Zlepšení online nabídky

B.3.1 Účel a kategorie údajů

V rámci zlepšování naší online nabídky vyhodnocujeme, jak je naše stránka využívána. Za tímto účelem využíváme následující informace z http dotazu:

 • Vaši IP adresu anonymizovanou vymazáním posledních dvou číselných bloků (číselný sled, který identifikuje Vaše aktuální počítačové připojení na internetu),

 • webovou stránku, kterou jste navštívili,

 • informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte, a

 • příp. stránku, ze které jste k nám přešli (referrer).

Kromě toho používáme cookies, abychom mohli naše uživatele poznat.

Anonymizované statistiky o přístupu získáváme pomocí nástroje Piwik, který využíváme na našich serverech; jedná se o software certifikovaný v souladu s německým právem v oblasti ochrany osobních údajů. S ukládáním anonymně shromažďovaných údajů můžete kdykoli v budoucnu udělit nesouhlas. Aby bylo zajištěno, že k ukládání údajů nebude docházet, bude ve Vašem prohlížeči nastaven cookie.

Nesouhlas s evidencí anonymně zjišťovaných údajů prostřednictvím systému Matomo/Piwik můžete udělit zde:

Kromě toho používáme software Heatmap, který vytváří anonymizované teplotní mapy (heatmap) webové stránky. Pokud chcete udělit nesouhlas s využitím Vašich údajů, klikněte prosím na tento odkaz {odkaz} a postupujte podle pokynů Heatmap.

Piwik a Heatmap respektují nastavení „Do not Track“ („Nesledovat“) ve Vašem prohlížeči. Pokud chcete tuto funkci aktivovat, najdete návod zde.

B.3.2 Právní základ

Výše uvedené kategorie údajů jsou zpracovávány na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího ve zlepšování naší internetové prezentace.

B.3.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

B.3.4 Doba uložení

Osobní údaje jsou bezprostředně po zjištění anonymizovány.

B.3.5  Vaše práva

Právo na opravu, přístup k údajům a smazání nevzniká, protože po získání údajů dochází k anonymizaci a zpravidla již nedokážeme zjistit souvislost s osobou žádající o přístup.

B.4 Zajištění našich technických systémů

B.4.1 Účel a kategorie údajů

Pro zajištění našich technických systémů využíváme následující informace z http dotazu:

 • Vaši IP adresu (číselný sled, který identifikuje Vaše počítačové připojení na internetu),

 • webovou stránku, kterou jste navštívili,

 • informace o prohlížeči a operačním systému, který používáte, a

 • příp. stránku, ze které jste k nám přešli (referrer).

B.4.2 Právní základ

Údaje jsou ukládány na základě našeho oprávněného zájmu, abychom měli v případě chyb a útoků na naše technické systémy možnost provést analýzu.

B.4.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

B.4.4 Doba uložení

Jestliže není zjištěn žádný bezpečnostní incident, jsou uvedené údaje smazány do sedmi dní. Je-li zjištěn bezpečnostní incident, dojde ke smazání, jakmile již další uložení není zdůvodněno oprávněným zájmem.

B.4.5 Vaše práva

Na výše uvedené kategorie údajů se obvykle vztahují práva na přístup k údajům a opravu. Souvislost s osobou lze zpravidla primárně zjistit prostřednictvím IP adresy. Zároveň jsme povinni zajistit, aby byly informace poskytovány pouze skutečně oprávněným osobám. Pro poskytnutí přístupu je tudíž nutné dostatečně doložit, že se informace týkají Vás.

 

B.5 Poskytování komentářů

B.5.1 Účel a údaje

Návštěvníci našich webových stránek mají možnost zanechat pod příspěvky komentář. Přitom ukládáme údaje, které se zobrazují ve formuláři pro vložení komentáře:

 • jméno (zobrazuje se veřejně)

 • emailovou adresu (nezobrazuje se veřejně)

 • obsah komentáře (zobrazuje se veřejně)

Kromě toho se ukládá user-agent string pro identifikaci prohlížeče za účelem podpory rozpoznání spamu.

B.5.2 Právní základ

K ukládání a zveřejnění údajů dochází na základě souhlasu.

B.5.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb. User-agent string je zpracováván na základě oprávněného zájmu spočívajícího v rozpoznání spamu.

B.5.4 Doba uložení

Tyto osobní údaje se uchovávají tak dlouho, dokud dotyčná osoba neudělí nesouhlas s užíváním údajů a nepožádá o smazání.

B.5.5 Vaše práva

Na výše uvedené kategorie údajů se zpravidla vztahují práva na poskytnutí přístupu a opravu.

 

C. NEWSLETTER, TEMATICKÝ ROZDĚLOVNÍK, PŘEDPLATNÉ, LEKTOŘI/LEKTORKY GREENCAMPUS

C.1 Účel a údaje

Jsou shromažďovány osobní údaje, které slouží k plnění primárního účelu nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. dle § 2 stanov spolku. K těmto údajům patří maximálně:

 • jméno

 • titul

 • pohlaví/oslovení

 • datum narození

 • kontaktní údaje (poštovní adresa, e-mail, telefon, fax, instant messenger, webová stránka)

 • tematické okruhy zájmů

 • vztahy k nadaci

 • kontaktování ze strany nadace

 • odborné kontakty a expertní informace

 • mimořádné

 • informace o ochraně osobních údajů

C.2 Právní základ

Údaje jsou ukládány na základě souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu nadace plnit své cíle dle stanov.

C.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

C.4 Doba uložení

Tyto osobní údaje se uchovávají tak dlouho, dokud dotyčná osoba neudělí nesouhlas s užíváním údajů a nepožádá o smazání. Kromě toho pravidelně ověřujeme, které osoby v posledních 18 měsících neobdržely naši nabídku. V tomto případě osobní údaje vymažeme z databáze po ověření v přiměřené tříměsíční lhůtě na zpracování.

C.5  Vaše práva

S ohledem na výše uvedené kategorie údajů máte právo na přístup k údajům, na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování.

 

D. PŘIHLÁŠKY NA AKCE

D.1 Účel a údaje

Jsou shromažďovány osobní údaje, které slouží k plnění primárního účelu nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. dle § 2 stanov spolku. K těmto údajům patří maximálně:

 • jména

 • tituly

 • pohlaví/oslovení

 • kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mail, telefon)

 • informace o akci

 • kontaktování ze strany nadace

 • informace o ochraně osobních údajů

 

D.2 Právní základ

Údaje jsou ukládány na základě souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu nadace plnit své cíle dle stanov.

D.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

D.4 Doba uložení

Účastníci akcí souhlasí, aby byli kontaktováni a aby byly jejich údaje uloženy za účelem přípravy, realizace, následného zpracování a dokumentace akce. Pokud již nebude probíhat další kontakt s nadací, budou osobní údaje po 18 měsících po ověření v přiměřené tříměsíční lhůtě na zpracování vymazány z databáze.

D.5 Vaše práva

S ohledem na výše uvedené kategorie údajů máte právo na přístup k údajům, na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování.

 

E. OBJEDNÁVKY PUBLIKACÍ

E.1 Účel a údaje

Za účelem zasílání našich publikací zájemcům zpracováváme následující údaje:

 • jméno

 • adresa, popř. fakturační adresa

 • e-mail

 • objednaná publikace

 • platební údaje

E.2 Právní základ

K ukládání údajů dochází na základě smlouvy, příp. předsmluvního právního vztahu.

E.3 Předávání údajů a osoby oprávněné k přístupu

Přístupová práva se řídí naší příslušnou interní koncepcí oprávnění a příslušnými písemnými ujednáními s našimi poskytovateli služeb.

E.4 Doba uložení

Vaše osobní údaje jsou po zaslání publikace smazány. Je-li s objednávkou publikací spojena i platba, podléhá uložení Vašich údajů zákonné lhůtě pro uchování.

E.5 Vaše práva

S ohledem na výše uvedené kategorie údajů máte právo na přístup k údajům, na jejich opravu, vymazání nebo omezení zpracování, pokud tomu nebrání žádné právní požadavky.