Zásady ochrany osobních údajů - Heinrich-Böll-Stiftung

Znění: Srpen 2019

 

 1. Všeobecné informace
 2. Webové stránky
 3. Newsletter, rozdělovník tematických informací, přihlášení k odběru informací
 4. Účast na akcích
 5. Objednávání publikací
 6. Ankety a evaluace
 7. Online semináře a videokonference
 8. Žádosti o zaměstnání a praxe/stáže
 9. Podpora nadaných studentů v rámci stipendijního programu Studienwerk
 10. Ceny a žádosti o podporu od přítelkyň a přátel nadace
 11. Přítelkyně a přátelé nadace Heinricha Bölla a dobrovolnice a dobrovolníci

1. Všeobecné informace

1.1 Odpovědnost za zpracování osobních údajů a předmět Informace o ochraně osobních údajů

Nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. se při zasílání svých online nabídek a obchodních sdělení řídí příslušnými platnými ustanoveními evropského a německého práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Tento dokument obsahuje základní informace, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Nevyplývá-li z textu níže uvedených odstavců nebo ze samostatných prohlášení o ochraně osobních údajů jinak, platí ustanovení uvedená v tomto bodě Všeobecné informace.

1.2 Kontaktní údaje – Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Pokud máte dotazy ohledně ochrany osobních údajů, můžete se na nás obrátit písemně na naší kontaktní adrese nebo můžete zaslat e-mail na datenschutz@boell.de.

1.3 Práva subjektů údajů a dozorový úřad
Máte tato základní práva:

 • právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 nařízení GDPR)
 • právo na opravu (čl. 16 nařízení GDPR)
 • právo na výmaz (čl. 17 nařízení GDPR)
 • právo na omezení zpracování (čl. 18 a násl. nařízení GDPR)
 • právo na přenositelnost údajů (čl. 20 nařízení GDPR)
 • právo vznést námitku (čl. 21 nařízení GDPR)

Za účelem uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně nebo můžete zaslat e-mail na datenauskunft@boell.de.

Prověříme dodržování Vašich práv v každém jednotlivém případě. Pokud Vám dle našeho názoru některé Vámi uplatňované právo subjektu údajů nelze poskytnout, budeme Vás o tom na Vaši žádost informovat také písemně.

Vezměte prosím na vědomí, že od Vás za určitých okolností budeme požadovat další doklad totožnosti, abychom vyloučili možnost zneužití práv subjektu údajů.

Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu spolkové země Berlín. Vedle dozorového úřadu spolkové země Berlín je příslušný také dozorový úřad ve spolkové zemi Vašeho bydliště nebo Vašeho pracoviště.

1.4 Příjemci údajů
Vaše údaje předáváme výlučně v rámci písemných smluvních ujednání, která jednoznačně upravují odpovědnosti za dodržování práv a povinností, nebo v souladu s níže uvedenými pravidly.

1.5 Změny naší Informace o ochraně osobních údajů
Tuto Informaci o ochraně osobních údajů budeme příležitostně upravovat a doplňovat, zejména, bude-li to nezbytné na základě změn platných právních předpisů nebo interních procesů naší nadace.

2. Webové stránky

V rámci užívání naší online nabídky formou čtení jsou osobní údaje shromažďovány za těmito účely:

2.1 poskytování digitálních obsahů
2.2 poskytování obsahů třetích osob
2.3 zlepšování online nabídky
2.4 zabezpečení našich technických systémů
2.5 uvádění komentářů
2.6 antispamové kontroly
2.7 databáze archivu „Zelená paměť“

2.1 Poskytování digitálních obsahů
2.1.1 Účel a kategorie osobních údajů

Za účelem poskytování Vámi načtených webových stránek Váš prohlížeč dále zasílá mimo jiné také tyto informace:

 •  Vaši IP adresu (číslo, které identifikuje připojení Vašeho počítače na internetu)
 •  informace o Vašem koncovém přístroji, například o používaném internetovém prohlížeči, rychlosti spojení nebo velikosti obrazovky  

Pro zobrazení určitých informací používáme JavaScript, pokud jste JavaScript ve Vašem prohlížeči nedeaktivovali nebo pokud nemáte nainstalovaný JavaScript Blocker.

2.1.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Ke zpracování dochází za účelem našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) poskytovat Vám na základě Vašeho požadavku příslušný obsah v optimální podobě.

2.1.3 Doba uchovávání
Výše uvedené údaje nejsou po dokončení procesu přenosu dat za účelem poskytování digitálních obsahů již dále uchovávány.

2.1.4 Vaše práva
Ve vztahu k údajům zaznamenávaným v rámci pouhého užívání online nabídky digitálních obsahů nemáte nárok na přístup k údajům a na opravu a výmaz zaznamenávaných údajů, jelikož pro účely čistého poskytování digitálních obsahů dochází pouze k dočasnému uložení údajů a tyto údaje jsou bezprostředně poté vymazány.

2.2 Poskytování obsahů třetích osob

2.2.1 Účel a kategorie osobních údajů
Na našich webových stránkách využíváme mj. těchto služeb, abychom mohli na našich stránkách integrovat digitální obsahy cizích poskytovatelů:

V případě užívání takových služeb se shromažďování a užívání údajů také řídí příslušnými směrnicemi o ochraně osobních údajů poskytovatelů služeb.

Již v rámci integrace budete – pokud tomu technicky nepředejdeme – přesměrováni na příslušné služby, které se touto cestou také dozvědí, že jste navštívili naše webové stránky.

Vedle provozování našich vlastních webových stránek se také prezentujeme v různých sociálních médiích, která jsou pro Vás dostupná přímo nebo prostřednictvím odpovídajících tlačítek na našem webu. Při návštěvě takového média jsou osobní údaje poskytovány  provozovateli sociální sítě.

Pokud jste se během návštěvy našich webových stránek přihlásili k Vašemu osobnímu uživatelskému účtu příslušné sociální sítě, může sociální síť přiřadit tuto návštěvu Vašemu účtu.

Tlačítka odkazující na sociální sítě, která používáme za účelem sdílení digitálních obsahů, neposkytují při návštěvě našich webových stránek poskytovatelům příslušných služeb automaticky žádné osobní údaje. Údaje jsou příslušné sociální síti poskytovány až po kliknutí na odpovídající plug-in za účelem sdílení příspěvku na sociální síti.

2.2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
K poskytování údajů dochází za účelem našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) poskytovat Vám na základě Vašeho požadavku příslušný obsah, který je spojen s obsahy jiných poskytovatelů.

2.2.3 Doba uchovávání
Doba uchovávání údajů u třetích osob se řídí směrnicemi pro ochranu osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb (viz výše).

2.2.4 Vaše práva
Vaše práva jsou uvedena ve směrnicích pro ochranu osobních údajů příslušných poskytovatelů služeb (viz výše).

2.3 Zlepšování online nabídky
2.3.1 Účel a kategorie osobních údajů
Za účelem zlepšování naší online nabídky vyhodnocujeme, jak jsou užívány naše webové stránky. K tomuto účelu využíváme tyto informace z požadavku HTTP:

 •  Vaše IP adresa (číslo, které identifikuje připojení Vašeho počítače na internetu) anonymizovaná výmazem posledních dvou bloků číslic
 • Vámi načtená webová stránka
 • informace o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému
 • popř. webová stránka, z které jste se k nám dostali (informace REFERER).

Kromě toho využíváme cookies, které nám umožňují znovu rozpoznat naše uživatele. Cookies jsou textové soubory s identifikačním číslem, které se ukládají ve Vašem prohlížeči a jsou nám zasílány při opětovném načtení našich webových stránek.

2.3.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů    
Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu  (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na zlepšování naší online prezentace.

2.3.3 Doba uchovávání
Osobní údaje jsou bezprostředně po shromáždění anonymizovány.

2.3.4 Vaše práva
Na přístup a na opravu a výmaz údajů nemáte nárok, protože po shromáždění údajů dochází k jejich anonymizaci a my zpravidla již nedokážeme zjistit totožnost subjektu údajů.

V současné době shromažďujeme tyto statistiky přístupů prostřednictvím našeho poskytovatele služeb Piwik PRO GmbH. Proti tomuto zpracování osobních údajů můžete vznést námitku zde.

Kromě toho využíváme software Heatmap, který anonymizovaně vizualizuje užívání našich webových stránek. Pokud byste chtěli vznést námitku proti užívání Vašich osobních údajů v budoucnosti, klikněte prosím zde.

Za účelem zajištění tohoto vyloučení ukládání dat je do Vašeho prohlížeče umístěn takzvaný Opt-Out-Cookie. Pokud byste vymazali všechny soubory cookie na Vašem počítači, musíte Opt-Out-Cookies obnovit.

Respektujeme nastavení Vašeho prohlížeče v režimu "Do not Track". Pokud jste aktivovali toto nastavení, nedochází k zaznamenávání žádných Vašich údajů pro účely zlepšování naší online nabídky.

2.4 Zabezpečení našich technických systémů
2.4.1 Účel a kategorie osobních údajů
Za účelem zabezpečení našich technických systémů využíváme tyto informace z požadavku HTTP:

 •  Vaše IP adresa (číslo, které identifikuje aktuální připojení Vašeho počítače na internetu)
 •  Vámi načtená webová stránka
 •  informace o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému
 •  popř. webová stránka, z které jste se k nám dostali (informace REFERER).

2.4.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Údaje uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na možnosti provádět analýzu v případě chyb v našich technických systémech nebo v případě útoků na naše technické systémy.

2.4.3 Doba uchovávání
Nebude-li zjištěn žádný bezpečnostní incident, budou výše uvedené údaje během sedmi dnů vymazány. V případě zjištění bezpečnostního incidentu dojde k výmazu, jakmile již nebude oprávněný zájem na dalším uchovávání údajů.

2.4.4 Vaše práva
Ohledně výše uvedených kategorií osobních údajů máte zásadně nárok na přístup k údajům a na opravu údajů. Totožnost subjektu údajů lze však zpravidla zjistit primárně prostřednictvím IP adresy.

2.5 Uvádění komentářů
2.5.1 Účel a kategorie osobních údajů
Návštěvníci našich webových stránek mají možnost připojovat pod příspěvky komentář. Přitom zaznamenáváme údaje zobrazené ve formuláři komentáře:

 •  jméno (zobrazeno veřejně)
 •  e-mailová adresa (zobrazena neveřejně)
 •  obsah komentáře (zobrazen veřejně)

Při zpracování údajů a v komentářích v Kommunalwiki se uchovávají tyto údaje:

 •  Bez přihlášení na uživatelském účtu: IP adresa (zobrazena veřejně)
 •  S přihlášením na uživatelském účtu: uživatelské jméno (zobrazeno veřejně)
 •  S přihlášením na uživatelském účtu: e-mailová adresa (zobrazena neveřejně)
 •  S přihlášením na uživatelském účtu: dobrovolně uvedené údaje o odbornosti (zobrazeny veřejně)

Navíc se zaznamenává tzv. User-Agent-String za účelem identifikace prohlížeče pro podporu rozpoznání spamu.

2.5.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Uchovávání a zveřejnění osobních údajů se provádí na základě uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR). Výše uvedený "User-Agent-String" se zpracovává za účelem oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na rozpoznání spamů.

2.5.3 Doba uchovávání
Tyto osobní údaje jsou uchovávány tak dlouho, dokud subjekt údajů nevznese proti užívání osobních údajů námitku a nepožádá o výmaz.

2.5.4 Vaše práva
Ohledně výše uvedených kategorií osobních údajů máte zásadně nárok na přístup k údajům a na opravu údajů.

2.6 Antispamová kontrola
2.6.1 Účel a kategorie osobních údajů

Komentáře, které v naší online nabídce připojili čtenáři, mohou být podrobeny automatizované kontrole, zda se nejedná o nevyžádané zprávy (spamy). Za tímto účelem lze vyhodnocovat různé údaje:

 • jméno
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • obsah komentáře
 • popř. stránky, z kterých se k nám dostali (informace REFERER).
 • informace o Vámi používaném prohlížeči a operačním systému
 • doba záznamu

2.6.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
K užívání dochází na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na vyloučení spamů z komentářů připojených na našich webových stránkách a na omezení rozsahu nezbytného ověřování na přiměřenou míru.

2.6.3 Doba uchovávání
Je-li komentář vyhodnocen jako spam, mohou být údaje uloženy trvale za účelem zlepšování identifikace spamů. Jinak nedochází k uchovávání výše uvedených kategorií osobních údajů v tomto kontextu déle než do okamžiku provedení antispamové kontroly.

2.6.4 Vaše práva
Ohledně výše uvedených kategorií osobních údajů máte ve vztahu k trvalému uchovávání  údajů nárok na přístup k údajům a na opravu. Nárok na výmaz vzniká, pokud zájem na výmaz v jednotlivém případě převažuje nad naším zájmem na eliminování spamů.

2.7 Databáze archivu „Zelená paměť“
2.7.1 Účel a kategorie osobních údajů

V rámci užívání databází našeho archivu pro knihovnu a sbírky existuje možnost vytvářet seznam sledovaných položek. Ten Vám umožňuje pořizovat si online poznámky ohledně zajímavých položek z archivu a knihovny, abyste je později opět snáze nalezli. Za tímto účelem jsou vybrané objekty společně s identifikátorem uživatele uchovávány po dobu trvání relace. Zároveň využíváme soubory cookies a Váš seznam sledovaných položek tedy může být uložen ve Vašem prohlížeči a zaslán nám při opětném načtení webových stránek.

Kromě toho jsou shromažďovány soubory protokolu serveru za účelem vypracování statistiky uživatelů a za účelem prověření v případě protiprávního užívání. Jsou protokolovány tyto údaje:

 • Vaše IP adresa (číslo, které identifikuje aktuální připojení Vašeho počítače na internetu)
 • Vámi načtené webové stránky
 • Čas přístupu
 • Množství odeslaných dat v bajtech
 • Záznam při načtení z mobilního zařízení

2.7.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
K uchovávání údajů dochází na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na tom, abychom uživatelům našeho archivu umožnili jednoduchý přístup k informacím a poskytovali jim optimální nabídku a abychom v případě vzniku chyb v našich technických systémech a útoků na naše technické systémy mohli provádět analýzu.

2.7.3 Doba uchovávání
Uchovávání dat v rámci funkce seznamu sledovaných položek trvá tak dlouho, dokud v systému nekliknete na tlačítko „vymazat seznam sledovaných položek“. Kromě toho můžete ve svém prohlížeči vymazat uložený soubor cookie. Na odkaz HTML můžete přecházet pouze během předem nastavené doby trvání relace.

IP adresy budou po vytvoření statistického vyhodnocení anonymizovány. Anonymizované protokolové soubory budou vymazány po uplynutí 12 měsíců.

2.7.4 Vaše práva
Můžete do seznamu sledovaných položek nahlížet online a online ho měnit a vymazat.

3. Newsletter, rozdělovník tematických informací, přihlášení k odběru informací

V rámci užívání této nabídky shromažďujeme osobní údaje za těmito účely:

3.1 Navázání kontaktu
3.2 Zlepšování komunikace

3.1 Navázání kontaktu
3.1.1 Účel a kategorie osobních údajů
Shromažďujeme osobní údaje, které slouží naplnění prvořadého účelu nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. dle § 2 stanov spolku. Tyto údaje zahrnují maximálně:

 •  Kmenové údaje (jméno, titul, oslovení, datum narození, funkce atd.)
 •  Kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mail, telefon, fax, Instant Messenger, webové stránky atd.)
 •  Tematické zájmové oblasti
 •  Vztah k nadaci, kontaktování ze strany nadace
 •  Odborné kontakty, informace o expertech
 •  Právní základ pro uchovávání osobních údajů, preference ochrany osobních údajů

3.1.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje uchováváme na základě uděleného souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR) nebo na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) nadace na plnění jejích cílů dle stanov.

3.1.3 Doba uchovávání
Osobní údaje – pokud se na ně nevztahují další právní předpisy upravující zpracování osobních údajů – se uchovávají tak dlouho, dokud subjekt údajů nevznese proti užívání osobních údajů námitku, neodvolá svůj souhlas se zpracováním údajů nebo nepožádá o výmaz. Navíc také pravidelně prověřujeme, zda nadále existuje právní základ pro uchovávání osobních údajů, a v případě odpadnutí důvodů zpracování jsou osobní údaje během přiměřené administrativní lhůty nejpozději do 3 měsíců vymazány.
3.1.4 Vaše práva
Máte právo na přístup k výše uvedeným kategoriím osobních údajů a na opravu, výmaz nebo  omezení zpracování osobních údajů.

3.2 Zlepšování komunikace
3.2.1 Účel a kategorie osobních údajů

Za účelem zlepšování naší komunikace shromažďujeme vždy ve vztahu k odesílání nabídek a informací tyto informace:

 •  Úspěšná doručení
 •  Nedoručitelné zprávy (takzvané bounces)
 •  Odhlášení odběru informací
 • Anonymizovaná míra otevření odeslaných nabídek a informací a odkazů v nich obsažených

3.2.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na zlepšování komunikace s našimi zájemci.

3.2.3 Doba uchovávání
Námi zasílané personalizované informační bulletiny (newsletter) a hromadná sdělení jsou vždy po 3 letech kompletně vymazány.

3.2.4 Vaše práva
Máte právo na přístup k výše uvedeným kategoriím osobních údajů a na jejich opravu nebo výmaz, pokud při shromažďování údajů nedošlo k jejich anonymizaci.

4. Účast na akcích

4.1 Účel a kategorie osobních údajů
Za účelem přípravy, realizace, následného vyhodnocení a dokumentace pořádaných akcí můžeme shromažďovat osobní údaje, které slouží naplnění prvořadého účelu nadace Heinrich-Böll-Stiftung e.V. dle § 2 stanov spolku. Tyto údaje zahrnují maximálně:

 •  Kmenové údaje (jméno, titul, oslovení, funkce atd.)
 •  Kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mail, telefon atd.)
 •  Informace o akci
 •  Navázání kontaktů ze strany nadace
 •  Právní základ pro uchovávání osobních údajů
 •  Fotografie a videozáznamy z akcí

4.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Za účelem přípravy a realizace akce a její dokumentace zpracováváme výše uvedené údaje na základě Vaší závazné přihlášky (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR) (viz také „Všeobecné obchodní podmínky pro oblast akcí nadace Heinrich-Böll-Stiftung“).

Za účelem následného vyhodnocování akcí, např. pro účely evaluace nebo upozornění na následné akce/akce s podobnou tematikou a na publikace vztahující se k akci, uchováváme výše uvedené údaje na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na zlepšování kvality pořádaných akcí a plnění cílů naší nadace.

Na podporu naší práce v oblasti politického vzdělávání a práce s veřejností na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) uchováváme a částečně zveřejňujeme fotografie a videonahrávky.

4.3 Příjemci údajů    
Výše uvedené údaje můžeme v rámci akcí pořádaných ve spolupráci s jinými organizacemi za výše uvedenými účely v souladu s právním základem pro zpracování osobních údajů poskytovat našim kooperačním partnerům.
Zveřejněné fotografie a videonahrávky jsou celosvětově přístupné.

4.4 Doba uchovávání
Účastníci akcí souhlasí s tím, že je můžeme kontaktovat a uchovávat jejich osobní údaje za účelem přípravy, realizace, následného vyhodnocení a dokumentace akce. Pokud již neexistují další kontakty s nadací, budou osobní údaje po 36 měsících během přiměřené administrativní lhůty trvající nejdéle 3 měsíce a v jednotlivém případě po prověření z databáze vymazány.
Za účelem dokumentace vůči poskytovatelům finančních prostředků a v souladu se zákonnými požadavky uchováváme dokumentaci k akcím minimálně po dobu 10 let.
Na fotodokumentaci a videonahrávky akcí se nevztahuje žádná lhůta pro uchování údajů a jsou zveřejňovány na našich webových stránkách a v rámci naší prezence v sociálních médiích.

4.5 Vaše práva
Máte právo na přístup k výše uvedeným kategoriím osobních údajů a na jejich opravu.
Ve vztahu k následnému vyhodnocování akcí můžete kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů.
U pořizovaných fotografií a videonahrávek, které se zaměřují na jednotlivé osoby, máte kdykoliv právo a možnost upozornit námi pověřené nebo akreditované osoby nebo poskytovatele služeb (například pomocí viditelného odznaku, který můžete získat během akce) na to, že nechcete být fotografováni či nahráváni. Pokud by to nebylo možné nebo by Vaší žádosti nebylo vyhověno, dodatečně zajistíme, aby příslušná zpráva nebyla zveřejněna, a bude-li to v rámci naší sféry vlivu možné, předejdeme tomu také u našich poskytovatelů služeb.

5. Objednávání publikací

5.1 Účel a kategorie osobních údajů
Pro účely zasílání našich publikací zájemcům zpracováváme maximálně tyto údaje:

 •  Kmenové údaje (jméno, titul, oslovení, funkce atd.)
 •  Kontaktní údaje (poštovní a případně fakturační adresa, e-mail atd.)¨
 •  Objednaná publikace
 •  Popř. platební údaje

5.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje uchováváme na základě smlouvy či předsmluvního právního vztahu (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

5.3 Doba uchovávání
Vaše osobní údaje jsou po doručení publikace zpravidla vymazány. Jsou-li však s objednáním publikace spojené také platby, vztahuje se na uchovávání Vašich osobních údajů zákonná lhůta pro uchovávání údajů.

5.4 Vaše práva
Máte právo na přístup k výše uvedeným kategoriím osobních údajů a na jejich opravu, výmaz nebo omezení zpracování, není-li to v rozporu se zákonnými požadavky.

6. Ankety a evaluace

6.1 Účel a kategorie osobních údajů
V rámci měření účinnosti našich aktivit provádíme na našich webových stránkách ankety a evaluace, přičemž jsou osobní údaje okamžitě anonymizovány. V závislosti na druhu ankety můžeme shromažďovat všeobecné statistické údaje (např. pohlaví, věková skupina, migrační původ).

6.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Výše uvedené kategorie osobních údajů zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR) na zlepšování nabídek pro naše cílové skupiny.

6.3 Doba uchovávání
Osobní údaje nejsou v rámci anket a evaluací trvale zaznamenávány.

6.4 Vaše práva
Nárok na opravu osobních údajů, přístup k nim a jejich výmaz zde nevzniká, protože jsou údaje shromažďovány v anonymizované podobě a neumožňují nám zjistit totožnost subjektu údajů.

7. Online semináře a videokonference

7.1 Účel a kategorie osobních údajů
Vedle shromažďování údajů za účelem přihlašování na akce (viz výše v bodě Účast na akcích) požadujeme od účastníků za účelem realizace online akcí, jako webinářů a videokonferencí, pouze sdělení jména, přičemž se může jednat i o pseudonym.
Pokud při realizaci využíváme služeb třetích osob, řídí se shromažďování a užívání osobních údajů také jejich směrnicemi pro ochranu osobních údajů.

7.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Osobní údaje během realizace výše uvedených akcí shromažďujeme na základě Vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR), popř. Vaší závazné přihlášky (čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR).

7.3 Doba uchovávání
Webináře a videokonference zpravidla nejsou zaznamenávány ani uchovávány.

V případě odchylných ujednání je při uvedení účelu nutný souhlas účastníků.

7.4 Vaše práva
Nárok na opravu osobních údajů, přístup k nim a jejich výmaz zde nevzniká, protože zpravidla neuchováváme žádné osobní údaje déle než po dobu  realizace akce.
V případě využití služeb třetích osob se prosím informujte o svých právech v jejich  směrnicích pro ochranu osobních údajů.

8. Žádosti o zaměstnání a praxe/stáže

8.1 Účel a kategorie osobních údajů
Ke shromažďování a zpracování osobních údajů dochází výlučně pro organizaci výběrového řízení na obsazení pracovního místa/praxe/stáže, o které se jste se ucházeli.

Za tím účelem uchováváme tyto osobní údaje:

 •  Údaje o osobě
 •  Poštovní a kontaktní adresa
 •  Podklady uchazeče v souvislosti s výběrovým řízením
 •  Interní hodnocení žádostí uchazečů

Pokud požádáte o náhradu cestovních nákladů, budou za tímto účelem zpracovány také údaje Vašeho účtu.

8.2 Právní základ pro zpracování osobních údajů
Shromažďování a zpracování osobních údajů se zakládá na čl. 6 odst.1 písm. b) nařízení GDPR, popř. čl. 9 odst. 2 písm. b) nařízení GDPR, čl. 88 odst.1 nařízení GDPR, § 26 odst. 1 spolkového zákona o ochraně osobních údajů /BDSG/.

8.3 Příjemci údajů
Je-li výběrové řízení organizováno prostřednictvím společnosti Interamt, Deutsche Telekom AG, Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, platí také Informace o ochraně osobních údajů této společnosti.

8.4 Doba uchovávání
Po ukončení výběrového řízení dochází k výmazu osobních údajů, jakmile lze vyloučit uplatňování případných nároků vyplývajících z výběrového řízení, zpravidla do 6 měsíců po ukončení výběrového řízení.
Pro údaje týkající se plateb platí zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

8.5 Vaše práva
Pokud vezmete svou žádost o místo zpět, vymažeme Vaše osobní údaje s výjimkou sdělení, které uchováváme na základě našeho oprávněného zájmu na prokázání zpětvzetí Vaší žádosti po dobu uchovávání údajů uvedenou výše.

9. Podpora nadaných studentů v rámci stipendijního programu Studienwerk

9.1 Kategorie osobních údajů
V rámci přijímacích a výběrových řízení do programu podpory talentů uchovává Studienwerk tyto osobní údaje:

 • Osobní kmenové a kontaktní údaje, jako jméno a datum narození a státní příslušnost včetně dalších údajů a dat ohledně studia/promoce
 •  Údaje žádosti uchazeče, jako doba podání žádosti, korespondence k výběrovému řízení, dodané podklady k žádosti uchazeče, posudky a výsledky výběrového řízení
 • Popř. údaje bankovního účtu k úhradě cestovních nákladů

V rámci podpory talentů kromě toho Studienwerk uchovává tyto osobní údaje (spis programu podpory):

 •  Všechny podklady týkající se poskytování podpory po přijetí do programu podpory: Jedná se přitom zejména o vysvědčení, zprávy, korespondenci včetně zpětných vazeb k ročním zprávám; podklady pro vyúčtování, vyměření daně, doklady o mzdách a majetkové situaci; atesty; údaje bankovního účtu.
 • Dokumentace účasti v programu akcí

Tyto údaje slouží pro účely níže podrobněji popsaných cílů:

 • Poskytování podpory
 • Evaluace a archivace
 • Předávání dat za účelem zprostředkování kontaktů

9.2 Poskytování podpory
9.2.1 Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů
Shromažďování, uchovávání a užívání osobních údajů během výběrového řízení a poskytování podpory stipendistům slouží účelu kontroly, provázení a následného vyhodnocování programů podpory na základě čl. 6 odst. 1 písm. b), popř.  písm. c) nařízení GDPR.

Přitom při přijetí do programu podpory platí zejména také podmínky poskytování podpory v rámci programu Studienwerk ve formě „Prohlášení o povinnostech a udělení souhlasu“.

Za účelem zabránění zdvojenému poskytování podpory je možné u jiných organizací poskytujících podporu nadaným studentům, úřadů pro podporu vzdělávání, organizace DAAD a ohledně stipendií poskytovaných v Německu u vysokých škol žádat o poskytování informací a porovnání dat. Za tímto účelem každoročně zasíláme Spolkovému ministerstvu pro vzdělávání a výzkum vzorek osobních údajů (se jménem, příjmením, adresou, datem narození a místem sídla vysoké školy) omezený na jednotlivá místa sídel vysokých škol. Ministerstvo porovnává tyto údaje s údaji předanými jinými organizacemi poskytujícími stipendia nadaným studentům, spolkovými úřady pro podporu vzdělávání /BAföG/, organizací DAAD a příslušnými vysokými školami.

9.2.2 Doba uchovávání
Spisy k případům poskytované podpory, které jsou relevantní pro platby, včetně příslušných  podkladů k výběrovému řízení je nutno uchovávat po dobu minimálně 10 let pro účely kontroly ze strany poskytovatelů finančních prostředků, aby bylo možné kontrolovat užívání prostředků v souladu se stanovami a příslušnými právními předpisy. Tyto údaje budou – neexistují-li žádné jiné důvody pro jejich uchovávání – po uplynutí 10 let od vystoupení z programu podpory, popř. od poslední výplaty stipendia ke konci roku vymazány.

Podklady uchazečů, kteří nebyli přijati do programu podpory, jsou uchovávány po dobu tří let a poté budou včetně osobních kmenových a kontaktních údajů ke konci roku vymazány. Pro údaje týkající se plateb při náhradě cestovních nákladů na cestu do místa konání workshopu v rámci výběrového řízení platí zákonné lhůty pro uchovávání údajů.

9.2.3 Vaše práva
Poskytnuté podklady včetně vysvědčení, podkladů k žádosti a zpráv Vám mohou být na Vaši žádost vráceny.

Posudky, reference a interní dokumenty, které se týkají rozhodnutí ve výběrovém řízení a rozhodnutí o poskytnutí podpory a byly vypracovány z pověření organizace Studienwerk, podléhají principu zachování mlčenlivosti, k němuž se vůči hodnotitelům výslovně  zavazujeme. Proto je nemůžeme poskytovat.

9.3 Evaluace a archivace
9.3.1 Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Spisy k případům poskytované podpory jsou vyhodnocovány za účelem evaluace ideové a hmotné podpory.

Jednotlivé spisy stipendistů včetně příslušných podkladů k výběrovému řízení jsou navíc trvale archivovány. Výběr se provádí postupem nezávislým na podporované osobě: Současná praxe je taková, že jsou do archivu převáděny spisy stipendistů, jejich příjmení začínají na počáteční písmena D nebo L.

Evaluace a archivace se provádí na základě oprávněného zájmu - dle čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR - nadace Heinrich-Böll-Stiftung na užívání údajů za účelem zdokonalování strategie nadace v oblasti podpory a k vědeckým, statistickým a archivním účelům.

9.3.2 Doba uchovávání
Archivace výše uvedených vybraných spisů není časově omezená.

9.3.3 Vaše práva
Můžete mít právo vznést námitku proti užívání spisů k případům poskytované podpory pro výše uvedené účely, nelze-li prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování ze strany nadace Heinrich-Böll-Stiftung.

9.3.4 Předávání osobních údajů
Předávání osobních údajů třetím osobám a poskytování přístupu ke spisům k případům poskytované podpory třetím osobám pro výzkumné účely nebo za účelem zveřejnění je možné výlučně na základě zákonných ustanovení a v současné době vyžaduje takové předání v každém jednotlivém případě udělení individuálního výslovného souhlasu.

9.4 Předávání údajů za účelem zprostředkování kontaktu
9.4.1 Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

Stipendisté mohou udělit obecný souhlas s předáním svého jména, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a místa sídla vysoké školy a studijního oboru či doktorandského oboru a názvu disertace jiným stipendistům, konzultujícím docentům a oddělením nadace včetně zemské nadace a zahraniční kanceláře v souvislosti s poskytováním podpory včetně konzultací a následných konzultací. V tomto případě dochází ke zpracování osobních údajů na základě příslušného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR.

9.4.2 Vaše práva
Udělený souhlas s předáváním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat.

10. Ceny a žádosti o podporu od přítelkyň a přátel nadace

10.1. Účel a kategorie údajů
Sběr a zpracování dat se provádí výhradně pro účely realizace a dokumentace výběrového řízení pro udělení příslušné ceny nebo podpory ze strany přítelkyň a přátel nadace.
K tomu se za účelem udělování cen ukládají následující údaje osob podávajících návrh, navržených osob jakož i údaje žadatelek a žadatelů o podporu:

 • Základní údaje (jméno, ­titul, oslovení, ­datum narození, funkce atd.)
 • ­Kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mail, telefon, fax, instant messenger, webová stránka atd.)
 • Rozhodnutí poroty resp. nezávislého grémia
 • Příp. údaje k platbě

10.2. Právní základ
Právní základ pro sběr a zpracování dat tvoří čl. 6 odst.1 písm. b GDPR.

10.3. Příjemce údajů
Podklady jsou předávány výhradně odborným zaměstnankyním a zaměstnancům nadace zodpovědným za organizaci a členkám a členům poroty resp. nezávislého grémia. Navíc jsou zveřejňována jména nositelek a nositelů cen a podporovaných projektů.

10.4. Doba uložení
Doba uložení osobních údajů se řídí zákonnými lhůtami pro povinné uchovávání údajů. Finanční podklady se za účelem dokumentace pro poskytovatele prostředků a na základě zákonných předpisů uchovávají minimálně po dobu 10 let.
Udělování cen a přidělování podpory ze strany přítelkyň a přátel nadace představuje obzvláštní archivační zájem. Tyto údaje jsou proto po uplynutí povinné lhůty pro uchovávání údajů trvale archivovány.

10.5. Vaše práva
Pokud svůj návrh nebo žádost stáhnete, budou vaše údaje vymazány s výjimkou příslušného oznámení, kteréna základě našeho oprávněného zájmu uchováváme po výše jmenovanou dobu uložení jako doklad o stažení.

11. Přítelkyně a přátelé nadace Heinricha Bölla a dobrovolnice a dobrovolníci

11.1. Účel a kategorie údajů
Přítelkyně a přátelé podporují stanovený cíl nadace v souladu s § 2 stanov na základě písemného prohlášení o členství. Práci nadace kromě toho podporují dobrovolnice a dobrovolníci v různých grémiích a funkcích. U těchto skupin osob jsou uchovávány maximálně následující údaje:

 • Základní údaje (jméno, ­titul, oslovení, ­datum narození, funkce atd.)
 • Kontaktní údaje (poštovní adresy, e-mail, telefon, fax, Instant Messenger, webová stránka atd.)
 • Tematické zájmové oblasti
 • Vztahy k nadaci, ­Navázání kontaktu ze strany nadace
 • ­Odborné kontakty a expertní informace
 • ­Právní základ pro uchovávání údajů, preference ochrany údajů
 • Platební údaje

Kromě toho se ukládají informace, které vzniknou v rámci činnosti členek a členů poroty nebo při posouzení žádostí o podporu či stipendium. Sběr, uchovávání a užívání těchto osobních údajů slouží k dokumentaci a provází udílení cen nebo podpory a zároveň slouží k vědeckým a statistickým účelům a k evaluacím.

11.2. Právní základ
Pro přítelkyně a přátele nadace představují právní základ pro zpracování příslušných potřebných údajů a účelů stanovy, pro dobrovolnice a dobrovolníky pak převzetí závazku (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR). Uchovávání podkladů nad rámec zákonných lhůt se provádí z oprávněného zájmu nadace pro účely dokumentace její historie (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR).

11.3. Příjemce údajů
Jsou zveřejňována jména členů poroty. Nad tento rámec probíhá předávání osobních údajů třetím osobám výhradně po písemném souhlase dotčené osoby. Veškeré posudky a interní dokumenty, které se týkají výběrového řízení, jsou důvěrné a zásadně nejsou předávány třetím osobám.

11.4. Doba uložení
Doba uložení osobních údajů se řídí zákonnými lhůtami pro povinné uchovávání údajů. Finanční podklady se za účelem dokumentace pro poskytovatele prostředků a na základě zákonných předpisů uchovávají minimálně po dobu 10 let.
Na udělování cen a přidělování podpory ze strany podporovatelek a podporovatelů máme obzvláštní archivační zájem. Tyto údaje jsou proto po uplynutí povinné lhůty pro uchovávání údajů trvale archivovány.
Členové skupiny přítelkyň a přátel, jakož i dobrovolnická činnost pro nadaci představují obzvláštní archivační zájem, a jsou proto po uplynutí povinné lhůty pro uchovávání údajů trvale archivovány. To stejné platí i pro posudky dobrovolníků studentské organizace ve složkách bývalých příjemkyň a příjemců stipendií, jejichž příjmení začínají na písmeno D nebo L.

11.5. Vaše práva
Principálně máte právo získat informace ohledně ochrany osobních údajů a případně právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů.
Máte právo vyjádřit nesouhlas s využitím vašich osobních údajů pro evaluaci, statistický sběr a pro vědecké účely. V takovém případě budou po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání údajů příslušné podklady pro další použití pseudonymisovány.

Poznámka: Veškerá označení osob použitá v tomto dokumentu se vztahují na osoby ženského i mužského pohlaví.